ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

เลือกประเภท พ.ร.บ.

เก่ง/กระบะ 4 ประตู

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

กระบะบรรทุก

รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน

รถตู้ 12 ที่นั่ง (ส่วนบุคคล)

รถยนต์นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง

กรอกข้อมูล

ข้อมูลรถ

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูล พ.ร.บ.

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 0 958 521 653 ระหว่างวันเวลาทำการ หรือ E-mail : phimonphat.s@asset.co.th

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลที่ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติ หรือข่าวสารอื่นๆ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยความคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัย

สรุปข้อมูล

ยืนยันสั่งซื้อ

ชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงิน

สถานะกรมธรรม์

  • ชำระเงิน
    ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • ออกเอกสารกรมธรรม์
  • จัดส่งเอกสารทาง E-Mail
    wara.jk@gmail.com
  • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
    ที่อยู่ 9/13 หมู่ 3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000